संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतिकरण

नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण सम्वन्धी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत प्रतिवेदन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।

गाउँपालिका र नगरपालिका कायम गर्ने विवरण

गाउँपालिका र नगरपालिका कायम गर्ने गरि उक्त एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।