के तपाईंको नाम मतदाता नामावलीमा छ?

मताधिकार प्रयोग गर्नका लागि तपाईंको नाम मतदाता नामावलीमा हुनुपर्छ । मतदाता नामावलीमा तपाईंको नाम भएनभएको यहाँ जाँच गर्नुहोस् ।