संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्य विस्तृतिकरण

नेपालको संविधानको अनुसूची ५,६,७,८ र ९ मा उल्लेखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरुको कार्यविस्तृतिकरण सम्वन्धी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदवाट स्वीकृत प्रतिवेदन डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् ।